Voorwaarden voor trainingen voor organisaties

Wij zijn Stichting Diva Dichtbij, gevestigd aan de Raphaëlstraat 1 in Wehl.
U vertegenwoordigt een organisatie die ons opdracht geeft tot het verzorgen van een training. Een training kan ook een workshop of een opleiding zijn.

 1. Draaiboek
  Wij geven u een draaiboek. Voor dit draaiboek gebruiken we de informatie die u ons geeft.
 2. Faciliteiten
  • U zorgt ervoor dat wij kunnen beschikken over de in het draaiboek beschreven faciliteiten.
  • U zorgt ervoor dat de training en de voorbereidingen daarvoor ongestoord kunnen verlopen.
  • U zorgt voor opvang en begeleiding van onze trainers, die één tot anderhalf uur voor aanvang op de locatie aanwezig zijn.
  • U zorgt voor voldoende consumpties voor onze trainers.
 3. Opnamen
  Wij mogen beeld- en geluidsopnamen maken van de training. We stellen die opname aan u ter beschikking. U mag met ons afspreken dat wij de opnamen niet mogen publiceren. U mag ook beeld- en geluidsopnamen maken van de training. We stellen het op prijs als u die met ons deelt. U mag daarbij het voorbehoud maken dat wij de opnamen niet mogen publiceren.
 4. Annulering
  • Annuleert u meer dan 7 dagen voor de aanvang van de training? Dan spreken we met u een nieuwe datum af. De nieuwe datum is maximaal 3 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.
  • Annuleert u meer dan 7 dagen voor de aanvang van de training? En spreekt u niet met ons af dat we binnen 3 maanden de training alsnog verzorgen?Dan brengen we 10% van de afgesproken prijs in rekening.
  • Annuleert u minder dan 7 dagen maar meer dan 24 uur voor de aanvang van de training? Dan brengen we u 50% van de afgesproken prijs in rekening.
  • Annuleert u minder dan 24 uur voor de aanvang van de training?
  Dan brengen we u 100% van de afgesproken prijs in rekening.
 5. Annulering door overmacht
  In situaties van overmacht, bij u of bij ons, informeren we elkaar daar direct telefonisch over. We overleggen met u over een nieuwe datum voor de training. De nieuwe datum is maximaal maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er is ook sprake van overmacht als onze trainers arbeidsongeschikt zijn.
 6. Aansprakelijkheid
  Wij zullen de training naar ons beste inzicht en vermogen (laten) uitvoeren. Wij, onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk
  voor schade die een deelnemer lijdt door of tijdens de training, uitgezonderd opzet of grove schuld van ons. U bent de organisator van de training. Als zodanig bent u volledig aansprakelijk ten opzichte van de eigenaar of verhuurder van de locatie waar de training plaatsvindt. U vrijwaart ons van deze aansprakelijkheid.
 7. Geheimhouding
  Alle persoonsgegevens die wij voor de training van u of van de deelnemers krijgen, worden door ons strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld. Wij, u en de deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die voor de uitvoering van de training van elkaar of uit andere bron zijn verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 8. Auteurs- en eigendomsrecht
  Wij houden over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diva Dichtbij mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.